หน้าเว็บ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กอายุ 2-5 ปี
วันที่ 25  ธันวาคม  2555 
ณ รพ.สต. บ้านแม่ระมาดน้อย


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทำบ่อดักไขมัน

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม  2555
ทำบ่อดักไขมันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม่องวา


เมื่อวันที่  11  ธันวาคม   2555 
ได้รับผู้ป่วยจิตเวชกลับสู่ชุมชน   หมู่ที่ 4  บ้านแพะ  
ตำบลขะเนจื้อ   อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 


วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการปลดโซ่ผู้ป่วยจิตเวรที่ถูกกล่ามขังสู้ชีวิตใหม่ในชุมชน
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2555
ณ วัดบ้านแพะ


วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประชุม สปสช.

ประชุม สปสช. ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ชั้น 2
วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

งานสาธารณสุข

การทำบ่อดักไขมัน
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน  2555
ณ  โรงเรียนบ้านห้วยปลากองวิทยาการ
งานสาธารณสุข

การทำบ่อดักไขมัน
ระหว่างวันที่  10-11  กันยายน   2555
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดน้อย